━━━     REZULTATET E TERAPISË

Gjatë vitit 2022, ANAK ka zbatuar gjithsejt katër (4) projekte të cilat kishin për qëllim ofrimin e shërbimeve profesionale dhe shërbimeve të tjera për personat me autizëm dhe familjarët e tyre. Projektet të cilat janë zbatuar përgjatë vitit 2022, janë:

 

Shërbimi terapeutik për fëmijët me autizëm me sfida socio-ekonomike dhe mirëqenia e prindërve i financuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve;

Përmirësimi i mirëqënies së fëmijëve me autizëm duke ofruar shërbime multidisiplinare pa pagesë i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian dhe implementuar nga Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë në partneritet me Save the Children Kosova/o;

Integrimi funksional dhe kualitativ i fëmijëve me autizëm gjatë integrimit dhe vetëdijësimit gjithpërfshirës i financuar nga Ministria e Arsimit, Shkenës, Teknologjisë dhe Inovacionit;

Qëndrueshmëria e ofrimit të shërbimeve direkte ditore për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre i financuar nga Komuna e Prishtinës.