━━━     PËR NE

Organizatë joqeveritare e themeluar në janar të vitit 2012

ANAK është organizatë e cila ofron shërbime për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre nga viti 2012. Në kuadër të shërbimeve që ofrohen janë: vlerësimi klinik, përpilimi i planeve individuale terapeutike, trajnimi i familjarëve mbi teknikat e punës, mbajtja e seancave terapeutike të stimulimit me metodat shkencërisht efektive si ABA terapia ose Analiza e Aplikuar e Sjelljes në kombinim me Terapinë Verbale të Sjelljes, Terapinë e Lojës teknika të cilat i përshtaten secilit fëmijë në bazë te nevojave të tyre.

MISIONI

Misioni i ANAK është ofrimi i shërbimeve profesionale për fëmijët me autizëm dhe shoqërinë në përgjithësi

ANAK synon përmbushjen e misionit të vet, përmes ofrimit të shërbimeve direkte profesionale, integrimit e gjithëpërfshirjes, ofrimit të trajnimebe, përkthimeve, hulumtimeve, publikimeve, kampanjave vetëdijësuese, avokimit dhe aktiviteteve tjera relevante.

VIZIONI

Një shoqëri që u siguron jetë cilësore dhe të drejta të plota personave me autizëm

Vizioni i ANAK është që të jap kontribut sistematik dhe cilësor për krijimin e kushteve të favorshme dhe të përshtatshme për personat me autizëm që të marrin shërbimet për të cilat kanë nevojë dhe kontribon që personat me autizëm të gëzojnë të drejtat dhe mundësitë të cilat i gëzojnë të gjithë pjesëtarët e tjerë të shoqërisë. ANAK do të punoj për një të ardhme ku të gjithë personat me autizëm marrin shërbime profesionale ditore dhe janë të pranuar dhe të respektuar në shoqëri.

━━━     PROJEKTET E ANAK

Një shoqëri që u siguron jetë cilësore dhe të drejta të plota personave me autizëm

 

Integrimi funksional dhe kualitativ i fëmijëve me autizëm dhe vetëdijesimi gjithëpërfshirës.

 

Shërbime terapeutike për fëmijët me autizëm me sfida socio ekonomike dhe mirëqenia e prindërve.

 

Përmirësimi i mirëqenies së fëmijëve me autizëm duke ofruar shërbime multidiciplinare pa pagesë.

Ekipi ynë

Jeta Deva

MA.Spec. Psikologe Klinike

Gresa Selmani

MA.Cand. Psikologji Shkollore dhe Këshillim

Rrezarta Mahmutaj

MA. Cand. Psikologji Vlerësimi dhe Intervenimi

Adem Ajvazi

Bachelor i Psikologjisë

Ajmon Tofaj

MA. Cand. Psikologji Vlerësimi dhe Intervenimi

Zogë Hasani

Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta – Pearson kualifikimi V

Erblinë Telaku

Bachelor i Psikologjisë

Valerjana Qestaj

Bachelor i Arteve në Psikologji

Diellsa Ajeti

Bachelor i Psikologjisë

Erandë Reçica

MA. Cand. Shëndet Mendor