Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosova – kujdesi gjithëpërfshirës për fëmijët me autizëm

58 projekte të suksesshme

━━━     PËR NE

Ne ofrojmë një vend të sigurtë për fëmijët me nevoja të veçanta

Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë – ANAK, është organizatë joqeveritare e themeluar në janar 2012 me mbështetjen e profesorëve të Departamentit të Psikologjisë dhe Edukimit, në kuadër të së cilës është bërë i mundur ofrimi i shërbimeve individuale për fëmijët me autizëm me parimet themelore të terapisë së sjelljes dhe sjelljes verbale, si dhe është mundësuar trajnimi sisitematik i familjeve të atyre fëmijëve.

MBËSHTETËSIT TANË

━━━     AKTIVITETET KRYESORE TË ANAK

Disa shërbime që ne ofrojmë për fëmijët

Për të realizuar dhe për të ndërlidhur zinxhirin e nevojave që një person me autizëm dhe familja e saj/tij e ka, ANAK në mënyrë të vazhdueshme ka ofruar:

Pako esenciale zhvillimore

Vlerësim klinik zhvillimor, hartimi i planit individual, trajnimi për prindër.

Seanca individuale terapeutike

Seanca individuale terapeutike me metoden e Analizës dhe Aplikimit të Sjelljes (ABA), Terapisë Verbale të Sjelljes (VB) dhe Terapinë e Lojës.

Konsulta me Psikiatër

Rekomandime për çështje farmakologjike, diagnozuese, këshillimore psikoedukuese dhe mështetje emocionale.

Trajnime për staf profesional mjekësorë

Trajnime për pediatër, stomatolog, teknik mjekësorë/ infermier në qasjen ndaj personave me autizëm.

Seanca logopedike

Vlerësim profesional dhe seanca individuale.

Konsulta me asistentë, edukatorë dhe mësimdhënës

Rekomandime profesionale bazuar në analizë të sjelljes për adaptimin e sfidave brenda sistemit të rregullt edukativ.

━━━     PROJEKTET E ANAK

Një shoqëri që u siguron jetë cilësore dhe të drejta të plota personave me autizëm

 

Integrimi funksional dhe kualitativ i fëmijëve me autizëm dhe vetëdijësimi gjithëpërfshirës.

 

Shërbime terapeutike për fëmijët me autizëm me sfida socio ekonomike dhe mirëqenia e prindërve.

 

Përmirësimi i mirëqenies së fëmijëve me autizëm duke ofruar shërbime multidiciplinare pa pagesë.

NGJARJET

13

APR

NGJARJET TONA   ━━━

Ekspozitë “Komunikimi përmes Artit”

25

APR

NGJARJET TONA   ━━━

Evidence Based Future V: Autizmi