━━━     SHËRBIMET

Disa shërbime që ne ofrojmë në ANAK

Organizata do të vazhdojë në ofrimin e shërbimeve profesionale, avokimin dhe ngritjen e vetëdijes për crregullimin e autizmit, mundësimin e shërbimeve të tyre pa pagesë, gjithëpërfshirje dhe trajtim të barabartë për të gjithë fëmijët në edukim, shëndetësi dhe të gjitha aktivitetet e tjera që përmirësojnë mirëqenien e tyre dhe lehtësojnë e përkrahin familjet.

Shërbimet e ANAK

Pako esenciale zhvillimore

Vlerësim klinik zhvillimor, hartimi i planit individual, trajnimi për prindër.

Seanca individuale terapeutike

Seanca individuale terapeutike me metoden e Analizës dhe Aplikimit të Sjelljes (ABA), Terapisë Verbale të Sjelljes (VB) dhe Terapinë e Lojës.

Konsulta me Psikiatër

Rekomandime për çështje farmakologjike, diagnozuese, këshillimore psikoedukuese dhe mështetje emocionale.

Trajnime për staf profesional mjekësor

Trajnime për pediatër, stomatolog, teknik mjekësorë/ infermier në qasjen ndaj personave me autizëm.

Seanca logopedike

Vlerësim profesional dhe seanca individuale.

Konsulta me asistentë, edukatorë dhe mësimdhënës

Rekomandime profesionale bazuar në analizë të sjelljes për adaptimin e sfidave brenda sistemit të rregullt edukativ.

━━━     AMBIENTI I ANAK

Një shoqëri që u siguron jetë cilësore dhe të drejta të plota personave me autizëm